Autopožičovňa AUTO DANUBIUS
Ráztočná 60
821 07 Bratislava

mobil: 0903 788 205
tel: 02/ 443 72 502
e-mail: adan@autodanubius.sk

Náhradné diely  

credit-cards

Ako bonus od nás dostanete

 • ďalšieho vodiča zdarma
 • zahraničnú cestu zdarma
 • detskú autosedačku zdarma
 • snežné reťaze zdarma
 • Strešný nosič zdarma
 • mnohé iné výhody ..

Pristavíme automobil

 • letisko Bratislava
 • letisko Viedeň
 • letisko Praha
 • letisko Budapešť
 • letisko Košice
na ľubovonlné miesto podľavašej požiadavky

Výpožičný poriadok

Všeobecné podmienky pre požičanie automobilu

 • vek vodiča minimálne 25 rokov
 • medzinárodná platobná karta - platná
 • občiansky preukaz, alebo pas
 • vodičský preukaz

Výpožičná zmluva

Požičovňa je oprávnená

 • Pri oneskorenom vrátení vozidla, ktoré sa kvalifikuje ako neoprávnené užívanie, účtovať za každý deň oneskoreného vrátenia vozidla okrem základnej dennej, resp. paušálnej sadzby navyše plnú hodnotu dennej sadzby.
 • Pri porušení výpožičného poriadku, havárii, resp. poruche vozidla, pri nedodržaní termínu platby, resp. požadovanej zálohy odstúpiť od uzavretej výpožičnej zmluvy bez výpovednej lehoty a uplatniť voči užívateľovi požiadavku náhrady vzniknutých škôd, vrátane penále a vziať späť vozidlo od užívateľa.
 • Pri úmyselnom alebo užívateľom zavinenom poškodení, zničení alebo strate a odcudzení vozidla alebo jeho časti a vybavenia, ktoré nebudú kryté poisťovňou, požadovať na užívateľovi náhradu škody vrátane straty na výpožičnom až do termínu odstránenia škody, maximálne však 60 dní, s výnimkou zavineného odcudzenia vozidla, kedy je povinnosť náhrady straty na výpožičnom vrátane penále až do výšky úhrady poisťovňou maximálne do ceny vozidla podľa tabuliek.
 • V prípade dodatočného oznámenia dopravného priestupku v termíne užívania vozidla žiadať od užívateľa úhradu trov.
 • Pri oneskorenom vrátení vozidla, oneskorenom zaplatení výpožičného, účtovať užívateľovi sumu v hodnote 1 % za deň z hodnoty finančnej pohľadávky mimo penále za oneskorené vrátenie, v prípade straty dokladov, OTP, alebo kľúčov do výšky 7 000,-Sk

Uživateľ svojím podpisom na výpožičnej zmluve potvrdzuje

 • Uzavretie výpožičnej zmluvy s podmienkami v nej zakotvenými.
 • Že bol oboznámený s cenovými podmienkami, výpožičným poriadkom a nehodovou kartou v plnom znení.
 • Že prevzal vozidlo v riadnom technickom stave, sôsobilom k riadeniu a užívaniu s plnou nádržou PHM a s vybavením podľa platných predpisov a zápisu pri prevzatí, ďalej potvrdzuje, že na vozidle nie sú viditeľné poškodenia, než je uvedené vo výpožičnej zmluve.
 • Že prevzal všetky doklady predpísané pre prevádzku vozidla: OTP, potvrdenie o zaplatení zákonnej poistky, výpožičnú zmluvu, výpožičný poriadok, nehodovú kartu.
 • Oboznámil sa s technickými a prevádzkovými pokynmi a s obsluhou vozidla vrátane predpísaného paliva.

Práva a povinnosti užívateľa

Uživateľ je oprávnený vozidlo užívať výlučne po dobu dohodnutú vo výpožičnej zmluve. Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez predĺženia výpožičnej zmluvy bude považované za neoprávnené užívanie so všetkými dôsledkami, ktoré právne predpisy a predpisy požičovne s takým užívaním spojujú, vrátane zahájenia pátracieho konania polície a ochrany hraníc. Požiadanie o predĺženie výpožičnej zmluvy je možné osobne, písomne alebo telefaxom, pričom predĺženie musí byť odsúhlasené požičovňou a nadobúda platnosť až po zložení ďalšej zálohy na požadovanú výpožičnú dobu. Nezaplatenie požadovanej zálohy sa považuje za neoprávnené používanie vozidla a to aj v prípade dohodnutého termínu užívania. Za vrátenie vozidla sa považuje jeho fyzické odovzdanie požičovni v riadnom technickom a pojazdnom stave, zodpovedajúcom stavu vozidla pri jeho preberaní do užívania, vrátane kľúčov a dokladov od vozidla. Užívateľ je povinný chrániť požičané vozidlo pred poškodením, stratou alebo zničením.

Užívateľovi nieje dovolené

 • Ponechať riadenie vozidla inej osobe, ako je určené v zmluve, zúčastniť sa súťažných jázd, odťahovať druhé vozidlá, preťažovať vozidlo nad prípustnú medzu.
 • Ponechať v odstavenom vozidle cenné predmety, pričom za ich odcudzenie, eventuálne prípadné poškodenie vozidla pri pokuse o ich odcudzenie zodpovedá užívateľ vozidla.
 • Realizovať opravárenské, resp. iné zasahy na vozidle bez súhlasu požičovne.

Údržba a opravy

Užívateľ je povinný

Dbať o to, aby neprichádzalo k nadmernému opotrebovaniu, či znehodnoteniu časti vozidla. Zabezpečiť požičovni predpísanú údržbu vozidla, inak minimálne každých 10.000 km po celú dobu požičania, kontrolovať stav a teplotu chladiaceho média, stav oleja, pneumatík a ďalších častí vozidla, ktoré podliehajú bežnej kontrole pri prevádzke požičaného vozidla. Pri nedodržaní predpísanej údržby, pokiaľ má táto za následok poškodenie vozidla, zákazník je povinný požičovni uhradiť vzniknutú škodu aj náhradu ušlého požičného, ktoré môže požičovňa účtovať až do termínu odstránenia škody. Pri poškodení alebo znečistení vozidla nezodpovedajúcemu bežnému použitiu a prevádzke bude požičovňa požadovať náhradu nákladov spojených s opravou, resp. čistením.

Poistenie

V základnom výpožičnom tarife je zahrnuté zákonné poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidla a havarijné poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia vozidla na území SR so spoluúčasťou užívateľa na úhrade škody do výšky 10.000 Sk. Toto poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté porušením ustanovení vyhlášky polície, požití alkoholických nápojov alebo narkotík vodičom pred a v priebehu jazdy a na škody, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania technických noriem vozidla, výpožičného poriadku alebo poistných podmienok. Užívateľ je povinný požiadať požičovňu o súhlas k cestám mimo územia SR. Poistenie pri cestách do zahraničia hradí užívateľ požičovni. Prípadné regresné právo poisťovne požičovňa prenesie na užívateľa.

Nehody a škody

Každú nehodu, haváriu, poškodenie, zničenie, odcudzenie súčasti vozidla je užívateľ povniný ihneď ohlásiť na príslušnom oddelení polície, resp. v zahraničí príslušným orgánom, zaistiť zápis do nehodovej karty, ktorú treba neodkladne predložiť požičovni a ihneď sa dostaviť do požičovne k spísaniu protokolu. Zaväzuje sa spolupracovať s požičovňou pri dotiahnutí vozidla. Pri nesplnení tejto povinnosti bude uplatnený postih požičovne proti užívateľovi v plnej výške a výške nákladov pri dotiahnutí vozidla.

Porucha

V prípade poruchy neodkladne informujte požičovňu, ktorá zabezpečí potrebnú pomoc. Ak príde k poruche vozidla a jeho nespôsobilosti k jazde bez zavinenia užívateľa , požičovňa v prípade potreby zabezpečí jeho odtiahnutie. Požičovňa neuhradí výšku ceny opravy v zahraničí bez odsúhlasenia úkonu a ceny. Pri technickej závade na vozidle v zahraničí sa užívateľ zaväzuje spolupracovať pri doprave vozidla do stanovišťa požičovne. Požičovňa mu preplatí nutné výdavky spojené so zabezpečením vozidla, odsúhlasené požičovňou